Palazzoli

REACH Reglamentas

Nuo 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo REACH reglamentas (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų, įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

 

Šis reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai.

 

Reglamento tikslas - užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Pagal REACH reglamentą, gamintojas arba importuotojas, per metus gaminantis ar importuojantis ne mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos - atskiros arba esančios vieno ar kelių preparatų sudėtyje, pateikia Europos cheminių medžiagų agentūrai registracijos dokumentaciją, išskyrus atvejus, kai REACH reglamente numatyta kitaip.

 

Neįregistruotas cheminės medžiagas - atskiras arba esančias preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje - draudžiama Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai.

 

UTU atsakomybė

Mes pareiškiame, kad UTU UAB importuojami ir / arba atstovaujami produktai neturi pagal REACH Reglamentą draudžiamų naudoti pavojingų medžiagų. Jei Jums reikalinga su konkrečiu prekiniu ženklu susijusi REACH deklaracija, prašome kreiptis į mūsų biurą.